خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان ,این مساله‌ای مردانه است.

جکسون کاتز

خشونت خانگی و سوءاستفاده جنسی اغلب مسایلی زنانه انگاشته می‌شوند.

اما در این سخنرانی جسورانه و صریح، جکسون کاتز بیان می‌دارد که این‌ها ذاتاً مسائلی مردانه هستند و نشان می‌دهد که چگونه رفتارهای خشونت‌آمیز به تعریف‌های مردانگی الصاق شده‌اند. پیام واضحی برای همه‌ی ما زنان و مردان برای صحبت کردن درباره‌ی رفتارهای غیرقابل‌ قبول و رهبری برای تغییر.

Violence against women — it’s a men’s issue

Jackson Katz · Anti-sexism educator

Domestic violence and sexual abuse are often called “women’s issues.” But in this bold, blunt talk, Jackson Katz points out that these are intrinsically men’s issues — and shows how these violent behaviors are tied to definitions of manhood. A clarion call for us all — women and men — to call out unacceptable behavior and be leaders of change.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.