داستانک

داستانک | داستانهای کوتاه روانشناسی | داستان کوتاه

داستانک

داستانک

مردی صبح از خواب بیدار شد و با همسرش صبحانه خورد و لباسش را پوشید و برای رفتن به کار آماده شد؛
هنگامی که وارد اتاقش شد تا کلیدهایش را بردارد، گردوغبار زیادی روی میز و صفحه تلویزیون دید!
به آرامی خارج شد و به همسرش گفت:
دلبندم، کلیدهایم را از روی میز بیاور.
زن وارد شد تا کلیدها را بیاورد؛ دید همسرش با انگشتانش وسط غبارهای روی میز نوشته “یادت باشه دوستت دارم”و خواست از اتاق خارج شود، صفحه تلویزیون را دید که میان غبار نوشته شده بود”امشب شام مهمون من”
زن از اتاق خارج شد و کلید را به همسرش داد و به رویش لبخند زد؛
انگار خبر می داد که نامه اش به او رسیده.
این همان همسر عاقلیست که اگر در زندگی مشکلی هم بود، مشکل را از ناراحتی و عصبانیت به خوشحالی و لبخند تبدیل می کند. داستانک

هیچوقت با حالت دستوری با افراد خانواده تان صحبت نکنید داستانک

داستانک

داستانک

جمع آوری شده توسط :  سایت روانشناسی خانواده

منبع : دوقدم تا لبخند

داستان های کوتاه : داستان دو فرشته

گفتگو با خدا

آرزوها منتظر شما هستند

معجزه حقیقت دارد

مسولیت صد درصد

صورتحسابی برای آیندگان

معجزه عشق

امید به زندگی

هویج، تخم مرغ یا قهوه؟

جشن تولد 

هرگز از خودت ناامید نشو

آخرین امتحان

نمی توانم وجود ندارد 

سرخس یا بامبو 

عشق واقعی چیست ؟

لذت دیدن

درسی از روبرت دو ونسنزو

مواظب باشید رویاهای تان را ندزدند

مردی که بازیگر شد

مواظب حال خوب خودتون باشید

رز آبی

همسرم دوستت دارم 

آرامش بعد از توفان

دفترچه شکرگزاری

The man woke up in the morning and ate breakfast with his wife and wore his clothes and was ready to go to work;
When he entered his room to remove his keys, he saw a lot of dust on the table and on the TV screen!
He walked out slowly and told his wife:
Believe me, bring your keys off the table.
The woman entered to bring the keys; her husband saw his fingers in the middle of the dust on the desk, “Remember you, I love you,” and asked to leave the room; he saw a TV screen that was written between the dust “Tonight is my dinner”
The woman left the room and gave the key to her husband and smiled at her;
It was as if he had reported that his letter had reached him.
It’s the same wise wife that if it was a problem in life, it turns the problem from sadness and anger into happiness and smile.
● Never talk to your family members in an orderly manner
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.