55
کد: 19844
چهارشنبه, 17 دی 99

داستان صوتی حمایت پدری

داستان صوتی حمایت پدریبشنوید داستان صوتی حمایت پدریپدری دست بر شانه پسر گذاشت و از او پرسید: تو میتوانی مرا بزنی یا من تورا؟پسر جواب داد: من میزنم پدر ناباورانه دوباره سوال را تکرار کرد ولی باز همان جواب را شنیدبا ناراحتی از کنار پسر رد شدبعد از چند قدم دوباره سوال را تکرار کرد شاید جوابی بهتر بشنود.دست نوشته های مهاتما گاندیاگر عمر دوباره داشتم - دان هرالد طنزنویسپسرم من میزنم یا تو؟اقساط بلندمدت خرید تلویزیون های فول اچ دیدسترسی به پزشک متخصص درهر زمان ومکاناین بار پسر جواب داد شما میزنی.پدر گفت چرا دوبار اول این را نگفتی؟پسر جواب داد تا وقتی دست شما روی شانه من بود عالم را حریف بودم ولی وقتی دست از شانه ام کشیدی قوتم را با خود بردی...

A father put his hand on the boy's shoulder and asked him: Can you hit me or I can hit you?

He passed by the boy sadly

After a few steps, he repeated the question and maybe heard a better answer.Mahatma Gandhi's manuscriptsIf I had a lifetime again - comedian Dan Herald

My son I hit or you?Long-term installments to buy full HD TVsAccess to a specialist doctor at any time and place

This time the boy replied, "You're hitting."

Dad said why didn't you say that the first time?

The boy replied that I was an opponent of the world when y

, you took my strength with you ..our hand was on my shoulder, but when you gave up on m

جملات زیبا و آرامبخشچه زیباستزندگ
ی کردن با امید…نه امید بخود؛که غرور است !نه امید به دیگران؛که تباهی است !بلکه امید به خدا؛که خوشبختی و آرامش استجملات زیبا و آرامبخ

گویندگان : مجتبی داوود پور ,مریم شیر محمدی

مجری طرح : فخرالدین کریم زاده, نوید کلانی

جمع آوری شده توسط سایت روانشناسی خانواده بخش داستان های کوتاه روانشناسی

ش ، جملات آرامبخشجملات آرامبخشماهیان از تلاطم دریابه خدا شکایت کردندو چون دریا آرام شدخود را اسیر صیاد دیدند…تلاطم زندگی حکمت خداستاز خدا دل آرام بخواهیمنه دریای آرامجملات زیبا و آرامبخش ، جملات آرامبخشمتن های آرام بخشعجول نباش که بی صبری آرامش درونت را به یغما خواهد بود،همه کارهایت را آرام انجام بده و آرام باش حتی اگر همه دنیا غمگین باشند و نا آرامو هرگز آرامشت را به قیمتی ارزان نفروش که هیچ چیز ارزشش را نخواهد داشتجملات زیبا و آرامبخش ، جملات آرامبخشجملات آرامبخشیکی گفت: چه دنیای بدی! حتی شاخه‌های گل هم خاردارند…!دیگری گفت: چه دنیای خوبی! حتی شاخه‌های پرخار هم گل دارند…!عظمت در تفکر ماست نه در آن چیزی که به آن مینگریم.جملات زیبا و آرامبخش ، جملات آرامبخشجملات ارام کنندهامروز همه نیاز من این استکه تو را به نام بخوانم ....و مشتاق حرف حرفِ نام تو باشممثل کودکی که مشتاق تکه‌ای حلواست!نزار قبانیجملات زیبا و آرامبخش ، جملات آرامبخشمتن آرامبخش"ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ" ﻋﻀﻮﯼ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺍﺳﺖ.ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ "ﻗﻠﺐ" ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ "ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ" ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺁﺩﻡ ﺍﺳﺖ!!! ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮﻕ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ... ﺣﺎﻻ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ "ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ" ﺁﺩﻡ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ!ﻏﺬﺍ ﺍﺯ ﮔﻠﻮﯾﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﯿﺮﻭﺩ،ﺷﺒﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯽ... ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﺭﺍﻫﯽ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺟﺰ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻧﺪﺍﻥ "ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ" ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﮑﺸﯽ ﻭ ﺑﯿﺎﻧﺪﺍﺯﯼ ﺩﻭﺭ!ﺣﺎﻻ... ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪﻩ باﺷﯽ، ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ،ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯽﺧﻮﺍﺑﯽ،ﺭﺍﺣﺖ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﯼ ﻭ ﺷﺒﻬﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﺍﺕ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﺩ ﻭﻟﯽ... ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺵ ﻫﺴﺖ

e.

 
نظر کاربران
انتشار یافته: 0 نظر
در انتظار بررسی:0
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
* نام:
* ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: