طلاق از دیدگاه دکتر اصغر کیهان نیا  | پرسش و پاسخ

طلاق از دیدگاه دکتر اصغر کیهان نیا  | پرسش و پاسخ

طلاق از دیدگاه دکتر اصغر کیهان نیا 

                                                            
طلاق از دیدگاه دکتر اصغر کیهان نیا 

طلاق گرچه در ظاهرامري است مذموم و همه بر آن عقيده اند كه بايد از وقوع آن جلوگيري كرد، ولي هنگامي كه زن و شوهري با تمام تلاش وكوشش نتوانستند با يكديگر زندگي كنند ناچاراً اتفاق مي افتد .

 

طلاق از دیدگاه دکتر اصغر کیهان نیا

طلاق از دیدگاه دکتر اصغر کیهان نیا  | پرسش و پاسخ

طلاق گاهي نشانه بلوغ فكري و رشد عقلاني است ، به شرط آنكه همه جوانب در نظر گرفته شود و دو طرف از روي عصبانيت ، شتاب و لج و لجبازي تصميم نگرفته باشند . در طلاق سالم يا Health Devorce زن و شوهر در كمال آرامش و از روي عقل و درايت به اين نتيجه مي رسند كه زندگي مشترك شان قابل ادامه نيست . پس چه بهتر كه از هم جدا شوند و خود و فرزندان را در گرداب مشاجره و كشمكش غرق نكنند . زيرا كودكاني كه از مهر يكي از والدين برخوردارند و در محيطي آرام و بدون تشنج و استرس به سرمي برند، در بزرگسالي بسيار موفق تر از آناني مي شوند كه از سرپرستي پدر و مادري برخوردارند كه دعواهاي دائمي شان فضايي پر از تنش ، اضطراب و نگراني پديد آورده است .
در بعضي از كشورهاي دنيا از جمله ايتاليا و اسپانيا ، سالها ، طلاق مجاز نبود و زن و شوهر با وجود اختلافات فاحش ناگزير بودند كه در زير يك سقف زندگي كنند ، ولي پس از چندي كه به مشكلات بيشمار اين گونه زندگي ها پي بردند ، آن را آزاد كردند .
متأسفانه زن و مردي كه از هم جدا مي شوند ، نمي توانند اعتبار و احترام گذشته خود را حفظ كنند ، زيرا جامعه هنوز آنقدر رشد نكرده كه بتواند قبول كند كه پيروي از قانون «سوختن و ساختن» جوابگوي امروز نيست . بنابراين ، طلاق گرچه مقبول نيست ، ولي گاهي جايز است . اگر زن و شوهري براي يكديگر ساخته نشده باشند و اخلاق و رفتار آنان به گونه اي باشد كه هر عمل يكي باعث رنجش و عصبانيت ديگري شود يا هرچه اين مي گويد ، آن يكي ساز مخالف بزند ، بهتر است اين كانون خانوادگي كه در حقيقت حكم يك شركت را دارد ، منحل شود .

طلاق از دیدگاه دکتر اصغر کیهان نیا  | پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ طلاق از دیدگاه دکتر اصغر کیهان نیا 

سؤال : اگر طلاقي در شرف وقوع است ، چه تمهيداتي مي توان انديشيد ؟
جواب :
الف : زوجين براي تبرئه خود شروع به تضعيف يكديگر ننمايند .
ب:در روند طلاق، از خوردن وآشاميدن و به موقع خوابيدن ، خودداري نكنند، زيرا ضعف جسماني به روند تصميم گيري صحيح لطمه مي زند.
ج : از معاشرت با دوستان خبره و آگاه خودداري ننمايند ، زيرا راهنمايي آنها مي تواند كمك حالشان باشد .
د : با ورزش و پياده روي به افكار پريشان خود سر و سامان بدهند تا بتوانند مصلحت آميزترين تصميم را اتخاذ نمايند .
سؤال : چه سياست هايي مي تواند امكان آشتي را فراهم كند ؟
جواب :
الف : سفره دل خود را نزد همگان نگشايند ، زيرا همه هميشه حسن نيت ندارند .
ب : از خط و نشان كشيدن و تهديد و ارعاب خودداري كنند .
ج : كمي به خطاهاي خود بينديشند و خود را يكسره بي تقصير نپندارند .
د : با مشاوره ، مطالعه و انتخاب افراد صالح ، موجه ، مطلع و  بي طرف ، پي آمدهاي منفي طلاق را بررسي كنند .
ه : هرگز خانه را ترك نكنند ، به خصوص زنان نبايد خانه را ترك كنند ، مگر در شرايط خاص كه زن امنيت جاني نداشته باشد .
و : اگر متوجه شديد كه طرف مقابل شما آماده آشتي است ، از او نخواهيد كه به اشتباه خود اقرار كند .
سؤال : « مهرم حلال ، جانم خلاص ! » يعني چه ؟
جواب : زوجه اي كه از دست مرد به ستوه آمده وتلاش هاي او بي فايده بوده ، مي تواند با بذل مهريه اش خود را از قيد زناشويي آزاد  كند .
سؤال : تكليف فرزنداني كه با طلاق يكي از والدين خود را از دست مي دهند ، چه خواهد شد ؟
جواب : متأسفانه فردي كه حضانت بچه ها به عهده او قرار مي گيرد بيشتر از طرف مقابلش مشكلات خواهد داشت ، زيرا فرزندان در هر صورت راضي نخواهند بود .
سؤال : در طلاق ، زن بيشتر صدمه مي بيند يا مرد ؟
جواب : ظاهراً اين زن است كه بيشترين صدمه را مي بيند ، ولي از اثرات نامطلوب آن بر روي مرد هم نبايد غافل بود .
سؤال : امروزه علت هاي مهم طلاق كدام اند ؟
جواب : اقتصاد ، بيكاري ، اختلاف فرهنگي ، اعتياد ، فساد ، چشم و هم چشمي و بالاخره دخالت هاي بي جاي فاميل .
سؤال : فسخ نكاح چه فرقي با طلاق دارد ؟
جواب : در فسخ نكاح ، گاهي زن از مهريه محروم مي شود ، همچنين امكان « رجوع » وجود ندارد ، ولي در طلاق مسئله مهريه بايد حل شود تا طلاقي صورت بگيرد و امكان برگشت وجود دارد .
سؤال : در چه صورتي مرد مي تواند با داشتن همسر ، همسر دوم اختيار كند ؟
جواب:رضايت همسراول،عدم تمكين زن،بيماري صعب العلاج زن ، ترك خانواده، عقيم بودن زن و بالاخره غائب يا مفقودالاثر شدن زن .
سؤال : چه مسائلي باعث فسخ نكاح مي شود ؟
جواب :
الف : جنون زن يا مرد ، به شرطي كه قبل از عقد وجود داشته و طرف مقابل از آن بي اطلاع باشد .
ب : بعضي از ناراحتي هاي جسمي و جنسي كه شرح آن مفصل است . البته همه اينها به شرطي است كه قبل از عقد وجود داشته باشد .
ج : اگر شأن يا ويژگي خاصي موجب عقد شود و سپس معلوم شود كه صحت نداشته است ، مثل : تقلب در ميزان تحصيلات يا سن يا استفاده ازكلاه گيس وغيره كه دراين مورد مجازات قانوني هم دارد طلاق از دیدگاه دکتر اصغر کیهان نیا 
سؤال : اگر مردي بدون اجازه همسرش ، همسر جديدي اختيار كند ، چه حقي براي همسر اول به وجود مي آيد ؟
جواب : هرگاه مردي بدون اجازه همسر و دادگاه اقدام به اختيار همسر جديدي بكند ، همسر اول مي تواند درخواست گواهي عدم امكان سازش را از دادگاه بنمايد .
سؤال : مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش چقدر است ؟
جواب : به مدت سه ماه از تاريخ صدور است و در صورتي كه گواهي مزبور به دفتر طلاق تسليم نشود ، از درجه اعتبار ساقط  مي شود .

طلاق از دیدگاه دکتر اصغر کیهان نیا 
زن خوب و فرمانبر پارسا
كند مرد درويش را پادشا
( فردوسي )
عشقبازي را چه خوش فرهاد، شيرين كرد و رفت
جان شيرين را فداي شيرين كرد و رفت
نسيمي كز بّن آن كاكل آيو
مرا خوشتر ز بوي سنبل آيو
چو شو در بسترت گيرم در آغوش
سحر از بسترم بوي گل آيو
( بابا طاهر عريان )

طلاق از دیدگاه دکتر اصغر کیهان نیا
شرايط وقوع طلاق

سؤال : در چه صورتي طلاق به وقوع مي پيوندد ؟
جواب : زن يا مرد هركدام جداگانه درخواست كرده باشند يا به صورت توافقي درخواست كرده باشند .
سؤال:اگر يكي از طرفين در دفترخانه حاضر نشود چه بايد كرد ؟
جواب : طرف متقاضي طلاق بايد يك احضاريه براي طرف ديگر بفرستد و سپس طبق قانون بايد براي گرفتن « وكالت در طلاق » به دادگاه مراجعه نمايد .
سؤال : آيا در حين طلاق هم مي توان اين حق را گرفت ؟
جواب : اگر طلاق از نوع رجعي نباشد ، قاضي با انتقال وكالت در توكيل به زن ، به او حق مي دهد به جاي شوهر نسبت به طلاق خود اقدام كند .
سؤال : در طلاق توافقي روي چه مسائلي بايد توافق كرد ؟
جواب : بايد روي مسائل : مهريه ، نفقه ، جهيزيه ، حضانت و ملاقات فرزندان توافق شود .
سؤال : در ازدواج موقت هم طلاق وجود دارد ؟
جواب:طبق ماده۱۱۳۹طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي شود.
سؤال : آيا اين كه مي گويند مرد هروقت بخواهد ، مي تواند همسر خود را طلاق بدهد ، درست است طلاق از دیدگاه دکتر اصغر کیهان نیا 
جواب : گرچه به موجب  ماده ۱۱۳۳ به  مرد اين حق را داده اند  ،
ولي خوشبختانه با تصويب قوانين جديد ، او رأساً نمي تواند اين كار را بكند ، بلكه بايد به دادگاه مراجعه كرده و دلايل خود را عنوان نمايد و اين قاضي است كه حكم به طلاق خواهد داد .
سؤال : براي مراجعه به دادگاه براي طلاق چه مداركي لازم است ؟
جواب :
الف : فتوكپي تصديق شده يا اصل سند ازدواج .
ب : رونوشت شناسنامه طرفين .
ج : دادخواست كه در آن اسم طرفين و آدرس آنها مشخص باشد .
د : ساير مدارك مثل استشهاديه يا گواهي شهود .
سؤال : نقش داور در طلاق چگونه است ؟
جواب : يك داور از طرف زن و يك داور از  طرف مرد  انتخاب مي شوند كه واسطه آشتي و تفاهم زن و شوهر هستند و در نهايت بايد رأي خود را به دادگاه بدهند تا امكان تصميم گيري درست تر براي قاضي فراهم شود .
سؤال : شرايط داور چيست ؟
جواب : سن او بالاتر از ۴٠ باشد ، مسلمان ، معتمد و متأهل باشد ،
پدر يا مادر و يا يكي از فاميل و دوستان نزديك باشد . در بعضي از دادگاه ها با پرداخت مبلغي براي طرفين داور تعيين مي كنند .
سؤال : اگر سند ازد.واج نزد شوهر باشد و فتوكپي تصديق شده آن هم موجود نباشد چه بايد كرد ؟
جواب : بايد به محضري كه عقد صورت گرفته مراجعه شود و رونوشتي از سند ازدواج اخذ شود .
سؤال : در چه مواردي زن مي تواند درخواست طلاق كند ؟
جواب :
الف : عدم پرداخت نفقه به مدت ۶ ماه .
ب : مرد خانه را ترك كرده و مجهول المكان است .
ج : سوء رفتار و يا سوء معاشرت .
د : ابتلاي زوج به امراض صعب العلاج .
ه : جنون زوج .
و : محكوميت شوهر به حكم قطعي براي ۵ سال .
ز : اعتياد .
ح : عقيم بودن مرد .
ج :  انتخاب همسر بدون اجازه زوجه .
سؤال : شرط بند الف عقدنامه يعني چه ؟
جواب : ضمن عقد نكاح ، عقد خارج لازم ، زوجه شرط نمود هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طلاق ناشي از تخلف زن نباشد ، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي به دست آورده به زوجه منتقل كند .
سؤال : آيا اين بند قابل اجرا است ؟
جواب : متأسفانه اثبات اينكه زن تخلفي نكرده با ابهاماتي كه در اين مورد وجود دارد ، كمي مشكل است .

طلاق از دیدگاه دکتر اصغر کیهان نیا 
سؤال : شرط ب در عقدنامه چه معنايي مي دهد ؟
جواب : ضمن عقد نكاح ، عقد خارج لازم ، زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير داد كه در موارد مشروحه اي كه ذكر شده با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه خود را مطلقه نمايد .
سؤال : زن و مرد به تنهايي مي توانند بدون حضور شاهد طلاق بگيرند يا نه ؟
جواب : طلاق بايد با قرائت صيغه طلاق و درحضور لااقل دو نفر شاهد باشد .
سؤال : آيا زن در دوره عادت ماهيانه اش مي تواند طلاق بگيرد ؟
جواب : خير ، زن در مدت عادت زنانگي نمي تواند طلاق بگيرد ، مگر اينكه زن حامله يا يائسه باشد .
سؤال : طلاق بر چند نوع است ؟
جواب : دو نوع : طلاق « بائن » و طلاق « رجعي » . در طلاق بائن حق رجوع يا بازگشت براي شوهر وجود ندارد ولي در طلاق رجعي اين حق وجود دارد ، به شرطي كه قبل از اتمام عده باشد .
سؤال : پس طلاق خلع يعني چه ؟
جواب : طلاق خلع در زيرمجموعه طلاق بائن است و آن درصورتي است كه زن به خاطر كراهتي كه از شوهر خود دارد ، در برابربذل مهريه يا مالي كه به شوهر مي دهد ، مي تواند طلاق بگيرد . و طلاق مبارات در صورتي است كه طرفين از يكديگر كراهت داشته باشند .
سؤال:عسرو حرج كه اخيراً تصويب شده چه معنايي مي دهد ؟
جواب : عسر و حرج يعني سختي ، دشواري و در حقيقت در تنگنا قرار گرفتن ، به طوري كه براي زن امكان ادامه زندگي زناشويي ميسر نباشد . بديهي است ثابت كردن عسر و حرج مراحلي طولاني و گاهي دست و پا گيري دارد . طلاق از دیدگاه دکتر اصغر کیهان نیا 
سؤال : عده در طلاق يعني چه و چه مدت است ؟
جواب : عده عبارت از مدتي است كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده ، نمي تواند شوهر كند و مدت آن هم سه ماه و ده روز است ، ولي در مورد زن حامله تا زايمان زن طول مي كشد .
سؤال : اگر زن و شوهري در مدت عده رجوع كردند ، بايد آن را ثبت كنند ؟
جواب : هرگونه ازدواج ، طلاق يا رجوعي بايد قبل از بيست روز در يكي از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق ثبت شود ، وگرنه مجازات قانوني خواهد داشت .
سؤال : اگر مرد درخواست طلاق كند ، چه تعهداتي به عهده او خواهد بود ؟
جواب : اگر مردي درخواست طلاق كرده باشد و طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق نباشد ، پس از صدور حكم عدم امكان سازش ، اجراي صيغه و ثبت آن در دفتر ، موكول به تأديه حقوق شرعي و قانوني زوجه اعم از : مهريه ، نفقه ، جهيزيه و غير آن به صورت نقد مي باشد ، مگر در طلاق خلع يا مبارات كه ترتيب ديگري دارد .
سؤال : مهريه ، نفقه و جهيزيه متعلق به زن است . آيا زن حقوق ديگري هم دارد يا نه ؟
جواب : پس از طلاق درصورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق الزحمه كارهايي كه شرعاً به عهده او نبوده است ، دادگاه اقدام به تأمين خواسته زن مي نمايد .
سؤال : در چه صورتي زن مي تواند خواسته اي داشته باشد ؟
جواب : در صورتي كه تقاضاي طلاق از طرف زوجه نباشد ، تخلفي هم نكرده باشد و زوج بخواهد او را طلاق دهد ، به شرح زير عمل مي شود :
الف : چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده انجام داده و براي دادگاه ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي نمايد .
ب : در غير بند الف با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه انجام شده و وسع مالي زوج دادگاه مبلغي را از باب بخشش ( نحله ) براي زوجه تعيين مي كند .
تذكر مهم : در عقدنامه هاي جديد معمولاً درخصوص امور مالي در ضمن عقد ، شرايطي وضع شده كه به نام بند الف و بند ب مشهور است .

از این نویسنده بخوانید:   طلاق از دیدگاه دکتر اصغر کیهان نیا 

نفقه چيست

حلقه گمشده ارتباط با فرزند مان را پیدا کنیم

نکته هایی در رابطه با مراسم خواستگاري

نکته هایی درباره نامزدي 

شرايط مناسب ازدواج   پرسش و پاسخ    

 پرسش و پاسخ مشاوره ازدواج ازدواج امري ضروري 

آقای عزیز خانمها نخوانند!

پرسش و پاسخ مشاوره ازدواج

مردان نخوانند زنان نخوانند

زن امروز چه می گوید

من و همسرم تا کجا با هم هستیم 

بیا با هم حرف بزنیم 

با چه کسانی نمیتوان ازدواج کرد ؟

چگونه در دل شوهر راه یابیم
یک دیدگاه در “طلاق از دیدگاه دکتر اصغر کیهان نیا  | پرسش و پاسخ

  1. moshaverebama

    حل مشکلات به این معنی است که با همسرتان صحبت کنید تا او در جریان باشد که مشکلات زناشویی به اندازه ای برایتان استرس آور شده که شما دارید به فکر درخواست طلاق افتاده اید. شما هر دو به یک اندازه در مشکلات زناشویی خود نقش دارید. پس منصفانه این است که شما هر دو برای حل مشکلات زندگی مشترک خود تلاش کنید و یا به کمک مشاوره خانواده مشکلات را حل و فصل کنید.
    تصمیم به طلاق فقط باید زمانی مطرح شود که شما به طور جدی تمام تلاش خود را برای حفظ ازدواج و نجات زندگی مشترک تان انجام داده باشید. با همسرتان در مورد اختلافات و موضوعاتی که بر روی آن تفاهم ندارید به گفتگو بپردازید تا به سمت مصالحه و سازش بروید و راه حل هایی پیدا کنید. اگر بعد از اینکه تمام تلاشتان را کردید و هنوز با همسر خود اختلاف دارید، از فرد با تجربه دیگری مانند زوج درمانگر یا مشاور خانواده کمک بگیرید تا در یافتن راه حلی شما را یاری کنند.
    http://moshaverebama.com/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.