دسته:رابطهٔ بین موسیقی و افسردگی افراد

افسردگی‌ات را با موسیقی درمان کن

افسردگی‌ات را با موسیقی درمان کن!

افسردگی‌ات را با موسیقی درمان کن! نویسنده: جودیت ترنر ترجمه: منیره یدالله‌وند...

آرامش با موسیقی

آرامش با موسیقی

آرامش با موسیقی روزهایی یا اوقاتی از روز انسان خسته، درمانده و بیزار از همه چیز و با جسمی...